ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะงานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีนายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะงานธุรการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณกับการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนายอุดม  ปะญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง นายวินัย  เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิล อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดระยอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - 19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ