ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดจันทบุรี “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)” ศาลจังหวัดจันทบุรี “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564” ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดให้บริการพิจารณาคดีแพ่งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) (ฉบับที่ ๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๖ ศาลจังหวัดจันทบุรี “ปรึกษาหารือกับเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อหาแนวทางการพิจารณาคดี กรณีจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ และแนวทางการปล่อยชั่วคราว”

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน